Hellboy 2 still sketch
Mauro lira movie frame hellboy 2
Hellboy 2 still sketch

Personal study done in 1h

More artwork
Mauro lira img 20171014 180903 734Mauro lira img 20171014 001908 710Mauro lira img 20171013 231239 575